Чжай Zoilo не Деген

жай сойлем деген не

  • Жай сйлем бр ана ойды бiлдiредi. Мысалы: Асан за йытады. Жай сйлемдер 7 трге блнед: атаулы сйлем, жаты сйлем, жасыз сйлем, толымсыз сйлем, жала сйлем жне жайылма сйлем.